Cuộn lên trên

So sánh giữa CTCP và LLC tại Việt Nam

Th08 24, 2019 | 06:10 (GMT+7)

Comparison between Limited Liability Company and Joint-Stock Company

Dưới đây là những điểm khác biệt về đặc điểm chung giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và Công ty cổ phần (JSC):

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) Công ty cổ phần (JSC)
Khung thời gian đăng ký công ty Khoảng 1 đến 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Khoảng 1 đến 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phù hợp với Doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp quy mô vừa đến lớn
Số người sáng lập 1 đến 50 người sáng lập Ít nhất 3 người sáng lập
Cơ cấu doanh nghiệp
 • Hội đồng thành viên (Đại hội đồng)
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên *
 • Giám đốc
 • Ủy ban kiểm tra **
 • Đại hội
 • Ban quản lý
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Giám đốc
 • Ủy ban kiểm tra ***
Trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm của người sáng lập chỉ giới hạn ở phần vốn góp vào Công ty Trách nhiệm của người sáng lập chỉ giới hạn ở phần vốn góp vào Công ty
Phát hành cổ phiếu và niêm yết công khai Công ty TNHH một thành viên Việt Nam không được phát hành cổ phiếu và niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán trong nước. Công ty cổ phần Việt Nam có thể phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng.

* Chỉ bắt buộc nếu LLC có nhiều hơn 1 người sáng lập

** Chỉ bắt buộc nếu LLC có hơn 11 người sáng lập

*** Không bắt buộc nếu công ty có ít hơn 11 cổ đông và không có cổ đông nào nắm giữ trên 50% cổ phần hoặc nếu ít nhất 20% thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các thành viên này thành lập một ủy ban kiểm toán độc lập.

Cơ cấu doanh nghiệp của công ty cổ phần

Phù hợp nhất cho một công ty liên doanh quy mô vừa đến lớn, Công ty cổ phần còn có thể được gọi là một công ty hợp nhất, theo đó cấu trúc công ty phức tạp hơn so với Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Trong một Công ty Cổ phần, cơ cấu công ty bao gồm Hội đồng quản trị được giám sát bởi Đại hội đồng thường niên và Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, những người có vai trò và trách nhiệm được mô tả dưới đây.

Cơ cấu công ty cổ phần Việt Nam

 • Đại hội đồng - Cơ quan quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, trong đó (các) giám đốc của công ty trình bày báo cáo hàng năm về kết quả hoạt động và chiến lược của công ty. Các vấn đề chưa giải quyết được tại Đại hội thường niên có thể được giải quyết tại Đại hội bất thường, có thể được triệu tập bất cứ lúc nào.
 • Hội đồng quản trị - Một cơ quan gồm các thành viên do Đại hội bầu ra để cùng giám sát các hoạt động của công ty.
 • Ủy ban Kiểm tra - Một ủy ban gồm các kiểm tra viên độc lập do Đại hội chỉ định. Vai trò của ủy ban là giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Không bắt buộc phải có Ban kiểm soát nếu công ty có ít hơn 11 cổ đông, trong đó không có cổ đông nào nắm giữ trên 50% cổ phần hoặc nếu ít nhất 20% Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập thành lập ban kiểm toán độc lập.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị do các thành viên bầu để tổ chức công việc của Hội đồng quản trị và triệu tập, điều hành các cuộc họp ít nhất mỗi quý một lần.
 • Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, người phụ trách các hoạt động hàng ngày của công ty. Đây có thể là cổ đông lớn, giám đốc hoặc giám đốc điều hành, người đại diện cho lợi ích của các cổ đông của công ty. Tổng giám đốc phải là nhân viên của công ty và cư trú tại Việt Nam.

Cấu trúc công ty như vậy đặc biệt quan trọng để quản lý các công việc của hoạt động công ty. Bởi vì các cổ đông thường phân tán ở các địa điểm khác nhau, một số có thể thụ động trong các vấn đề của nó hoặc đóng một phần không thể thiếu trong việc quản lý của nó, do đó việc quản lý và quyền sở hữu có thể được liên kết với nhau.

Trong cấu trúc công ty này, các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị và giám đốc đều có trách nhiệm hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty và có thể chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động cẩu thả nào. Cổ đông chỉ được yêu cầu đóng góp bằng mệnh giá cổ phần ban đầu của mình và các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc có thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do hành vi cẩu thả gây ra.

Trách nhiệm hữu hạn của các cổ đông Công ty cổ phần

Khái niệm trách nhiệm hữu hạn phần lớn là lý do cho sự thành công của hình thức tổ chức kinh doanh này vì nó phụ thuộc vào việc phân chia quyền sở hữu theo thỏa thuận ban đầu.

Trách nhiệm hữu hạn có lợi rất nhiều cho chính các cổ đông. Bất kỳ tổn thất nào mà bất kỳ cổ đông cá nhân nào phải trải qua không được vượt quá số tiền mà họ đã đóng góp dưới dạng phí hoặc khoản thanh toán. Điều này giúp loại bỏ các chủ nợ của doanh nghiệp với tư cách là các bên liên quan và cho phép giao dịch cổ phiếu ẩn danh.

Tăng trưởng vốn và niêm yết công khai

Trong quá trình thành lập ban đầu, một CTCP không đương nhiên bắt buộc phải niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng trừ khi vốn cổ phần của nó vượt quá 475.000 đô la Mỹ .

Khi sở hữu cổ phần, các cổ đông cũng có quyền tự do chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho người khác mà không cần tham khảo ý kiến của các cổ đông khác. Do nguồn vốn tăng trưởng liên tục, các Công ty cổ phần bắt buộc phải có kế toán nội bộ để quản lý.

Đọc thêm

Báo chí nói về BIN Corporation Group