Cuộn lên trên

Tuyên bố sứ mệnh của công ty

Chúng tôi xuất hiện với tư cách là một doanh nghiệp kinh doanh trẻ tại thị trường Việt Nam và nhiều nước ngoài trên thế giới. Ban lãnh đạo Tập đoàn BIN Corporation đã không ngừng học hỏi, hoàn thiện bộ máy quản lý nhằm phù hợp với văn hóa công ty với cảm nhận của xã hội trên từng khu vực thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi hoàn toàn thừa nhận rằng chiến lược bền vững toàn diện có thể góp phần hình thành doanh nghiệp của chúng tôi và cố gắng nâng cao giá trị cốt lõi của công ty trong chiến lược kinh doanh và tầm nhìn trong tương lai.

Theo đúng tinh thần của Tập đoàn “Cam kết, Chính trực, Đam mê, Làm việc theo nhóm”, BIN Corporation Group tự hào cam kết phát triển kinh tế, xã hội, nhân viên và bảo vệ môi trường toàn cầu bằng cách thực hiện các hoạt động công bằng và chính trực.

Tầm nhìn và sứ mệnh của Ban Giám đốc thể hiện rõ ràng quan điểm của chúng tôi về tính bền vững. Đối với chúng tôi, tính bền vững có nghĩa là chủ động tham gia vào giá trị cốt lõi của công ty, con người và các vấn đề xã hội và thách thức, cung cấp các giải pháp thông qua sự thừa nhận, đổi mới, đóng góp và sống theo triết lý quản lý tính bền vững của công ty.

Corporation Mission Statement

Cam kết bền vững của chúng tôi

Ưu tiên phát triển bền vững

Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo cam kết trách nhiệm xã hội và công ty của chúng tôi có tác động tích cực đến
nhân viên, các bên liên quan, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Xã hội và nền kinh tế thế giới đang biến đổi mạnh mẽ, không một tác nhân nào có thể giải quyết được rủi ro ngoài tầm kiểm soát tác động trực tiếp đến tài sản và tài chính của công ty.

Chúng tôi là đại diện cho thế hệ doanh nghiệp và doanh nhân trên thế giới. Chúng tôi thừa nhận những yếu tố cần thiết của mỗi người đối với sự thành công của công ty chúng tôi trong vòng 10 năm qua.

Chúng tôi hiểu rằng các giá trị cốt lõi của công ty quốc tế sau đây như chương trình đào tạo nhân viên, quy trình minh bạch và định giá tài sản với các nhà đầu tư và đối tác sẽ tạo ra nhiều cơ hội và quản lý rủi ro.

1. Tính bền vững của công việc

Hỗ trợ nhân viên và khách hàng của chúng tôi điều hướng tác động của sự thay đổi của môi trường làm việc.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm

Trách nhiệm của chúng tôi với nhà đầu tư toàn cầu của chúng tôi là làm đúng và làm tốt. Quản lý tài sản của chúng tôi theo cách tạo ra giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.

3. Niềm tin vào xã hội kỹ thuật số

Giúp mọi người, nhân viên và các đối tác của chúng tôi trở nên linh hoạt hơn bằng cách tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho sự tự tin trong xã hội kỹ thuật số.

4. Đóng góp xã hội

Các chương trình xã hội là một phần của chương trình gắn kết nhân viên. Để đảm bảo nhân viên của chúng tôi thực hành đạo đức của họ và duy trì các giá trị xã hội doanh nghiệp của chúng tôi.

1. Xây dựng và phát triển hệ thống hoạt động bền vững. Và quản lý rủi ro về tính bền vững của chúng ta.

2. Tổ chức hệ thống liêm chính, đạo đức và công cho tất cả các bên liên quan. Và đặt giá trị của các bên liên quan ở giai đoạn đầu tiên.

3. Xây dựng lập trường rõ ràng về các vấn đề bền vững và ủng hộ những gì đúng đắn

4. Đội ngũ HĐQT của chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng về những gì chúng tôi cần làm cho cộng đồng. Lập kế hoạch cho chiến dịch tình nguyện và kêu gọi sự đóng góp từ tất cả nhân viên.