Cuộn lên trên

MESSAGE FROM CEO

Kính gửi các bên liên quan,

Nền kinh tế toàn cầu chủ yếu được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định. Trên thực tế, các chính sách kinh tế và thương mại quốc tế đang ngày càng hướng tới chủ nghĩa bảo hộ ở một số khu vực trên thế giới. Đây là một trong số nhiều yếu tố có thể gây cản trở cho các vấn đề toàn cầu. Do đó, tất cả các công ty nên xem xét tính bền vững của giao dịch quốc tế để điều chỉnh các chính sách ESG ở mỗi quốc gia.

Lý thuyết ESG có thể được giải thích là các yếu tố Môi trường, Xã hội và Chính phủ trong chiến lược hoạt động của công ty. Để quản lý và cân bằng mối quan hệ với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng nơi công ty hoạt động hoặc ban lãnh đạo công ty, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyền cổ đông.

Để đáp lại, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa các cơ hội và khả năng độc đáo của BIN Corporation Group, tài sản của công ty để tối ưu hóa và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình phù hợp với thời gian thay đổi. Mỗi giây phút, nhóm của chúng tôi liên tục hỏi hệ thống vận hành của chúng tôi về lĩnh vực nào cần tăng cường sự hiện diện và áp dụng kiến thức chuyên môn của chúng tôi để xây dựng và mở rộng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Do đó, chúng tôi xác định một số vấn đề chính về tính bền vững mà ban lãnh đạo cần giải quyết để đảm bảo chúng tôi duy trì được với tư cách là một công ty. Trong tương lai, chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sản xuất và vận hành để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi vì lợi ích của tất cả các bên liên quan và mang lại cho các cổ đông của chúng tôi lợi tức đầu tư của họ.

MESSAGE FROM CEO

Mr Jimmy Lee

Giám đốc điều hành

BIN Corporation Group

Mr Jimmy Lee's Signature